Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden geldend voor:

Johan Mulder – jurist & adviseur
KvK nummer: 6609 0369

 1. Johan Mulder – jurist & adviseur (hierna afgekort met JMJA) is een handelsnaam van mr. J.G. Mulder. De onderneming stelt zich ten doel om diensten ten behoeve van derden te verrichten en anderszins opdrachten van derden te aanvaarden en uit te voeren, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. JMJA richt zich op professionele partijen die bedrijfs- of beroepsmatig handelen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen JMJA en opdrachtgever (”opdrachtgever”), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de zijde van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 5. Alle diensten en opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door JMJA (inspanningsverplichting).
 6. Verstrekte opdrachten worden door JMJA uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 7. De advisering door JMJA ziet nimmer op fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij zulks uitdrukkelijk wordt vermeld. Terloopse genoemde fiscale aspecten dienen door opdrachtgever te worden gecontroleerd. JMJA verricht voorts geen beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Enige aansprakelijkheid van JMJA voortvloeiend uit haar werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door JMJA gesloten juridische beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een aanleiding als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. In het geval dat er om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door JMJA specifiek met betrekking tot de desbetreffende (deel-)opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief omzetbelasting. Bij de uitvoering van opdrachten voor een langere duur, is de aansprakelijkheid van JMJA beperkt tot het aan de betreffende cliënt in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden van de betreffende periode onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin JMJA aansprakelijk is gesteld. JMJA is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.
 9. Voor alle indirecte schade hoe ook genaamd, waaronder mede begrepen stagnatie in de gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de opdracht door JMJA, is JMJA nimmer aansprakelijk.
 10. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens JMJA, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij JMJA zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.
 11. De opdrachtgever is gehouden JMJA te vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect met de handelwijze van JMJA samenhangen en aan JMJA te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 12. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal JMJA de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is JMJA niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door JMJA bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, e-mail of (ander) dataverkeer.
 13. De kosten van uitvoering van de opdracht door JMJA omvatten honorarium en reiskosten, vermeerderd met omzetbelasting. Indien niet schriftelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 14. De reiskosten worden forfaitair vastgesteld op € 0,38 per kilometer. JMJA is gerechtigd het door haar gehanteerde tarief voor de reiskostenvergoeding te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 5% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst van op dracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeen komst te ontbinden. Het recht op ontbinding vervalt op de vijftiende dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegestuurd na de verhoging van het tarief en/of de reiskostenvergoeding.
 15. Betaling van declaraties van JMJA dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdracht gever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door JMJA gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 16. Eventuele auteursrechten en in het algemeen rechten van intellectuele eigendom op werken vervaardigd door of namens JMJA, komen toe aan JMJA.
 17. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van JMJA, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uit voering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 18. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan JMJA weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. JMJA is gerechtigd bezittingen van opdrachtgever onder zich te houden tot zekerheid voor de nakoming van financiële verplichtingen van opdrachtgever.
 19. De rechtsverhouding tussen JMJA en haar opdracht gevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (Voorzieningenrechter van de) rechtbank te Assen.
 20. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor JMJA werkzaam zijn of waren.
 21. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van op drachtgevers. Zij kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.