Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. JMJA: JM juristen & adviseurs, handelsnaam van mr. J.G. Mulder, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 66090369, dan wel haar vertegenwoordigers, optredend als verlener van diensten.
2. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de JMJA alsmede iedere organisatie waarmee de opdrachtgever in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.
3. Diensten: alle werkzaamheden en leveringen welke door JMJA worden aangeboden of in opdracht van de opdrachtgever worden verrichten of geleverd.
4. Opdracht: de op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerde of uit te voeren Dienst.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van de JMJA, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door de JMJA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door JMJA gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop JMJA de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de JMJA, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met JMJA in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de JMJA vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6. JMJA behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de opdrachtgever en JMJA gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van JMJA zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan JMJA opgegeven specificaties en andere gegevens waarop JMJA haar aanbieding baseert.
3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van JMJA bindt JMJA niet.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht JMJA niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van de JMJA zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met JMJA eerst dan tot stand nadat JMJA een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden JMJA slechts, indien deze door JMJA schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
5. Elke overeenkomst wordt door JMJA aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat JMJA bevoegd is om de kredietwaardigheid van de opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht JMJA van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de opdrachtgever niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft JMJA het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal JMJA de opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. JMJA zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met een inspanningsverplichting.
2. JMJA bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JMJA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (niet zijde medewerkers).
3. Gezien het karakter van de werkzaamheden, is het door de opdrachtgever en het door JMJA beoogde eindresultaat niet alleen afhankelijk van de inspanning van JMJA; ook factoren die buiten deze invloedssfeer liggen, spelen daarbij een rol.
4. Op JMJA rust slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
5. Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6. Gegevens opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JMJA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JMJA worden verstrekt.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart JMJA voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan JMJA zijn verstrekt, heeft JMJA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. JMJA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JMJA is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften, jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) Opdrachtgever door JMJA aan derden, wordt Opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
6. Op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal JMJA de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 7. Honorarium en kosten
1. De door JMJA uitgevoerde Werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de Werkzaamheden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reistijd en verblijfskosten ten behoeve van de Werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
2. Naast het honorarium worden de door JMJA gemaakte onkosten en de declaraties van door JMJA ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
3. JMJA heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan Opdrachtgever. Het niet (tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor JMJA om de Werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.
4. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen wijzigen, heeft JMJA het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de omzetbelasting apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan JMJA verschuldigde bedragen.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling door Opdrachtgever van de aan JMJA verschuldigde bedragen dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van JMJA.
2. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is JMJA gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3. Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door JMJA gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
5. Als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van JMJA daartoe aanleiding geeft, of als Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen dan is JMJA gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door JMJA te bepalen vorm. Als Opdrachtgever nalaat om de verlangde zekerheid te stellen dan is JMJA gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan JMJA uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 9. Termijn
1. Als tussen Opdrachtgever en JMJA een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en JMJA in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.
2. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn als dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en JMJA (schriftelijk) overeengekomen is.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Verstrekte opdrachten worden door JMJA uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
2. De advisering door JMJA ziet nimmer op fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij zulks uitdrukkelijk wordt vermeld. Terloopse genoemde fiscale aspecten dienen door opdrachtgever te worden gecontroleerd. JMJA verricht voorts geen beleggingsdiensten of beleggingsactiviteiten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3. Enige aansprakelijkheid van JMJA voortvloeiend uit haar werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door JMJA gesloten juridische beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een aanleiding als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. In het geval dat er om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de genoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het door JMJA specifiek met betrekking tot de desbetreffende (deel-)opdracht in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, exclusief omzetbelasting. Bij de uitvoering van opdrachten voor een langere duur, is de aansprakelijkheid van JMJA beperkt tot het aan de betreffende cliënt in rekening gebrachte bedrag over de laatste drie maanden van de betreffende periode onmiddellijk voorafgaande aan de maand waarin JMJA aansprakelijk is gesteld. JMJA is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JMJA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan JMJA kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. JMJA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door JMJA en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige (op)levertermijn.
5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens JMJA, uit welken hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij JMJA zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.
6. De opdrachtgever is gehouden JMJA te vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect met de handelwijze van JMJA samenhangen en aan JMJA te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
7. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal JMJA de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is JMJA niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door JMJA bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax, e-mail of (ander) dataverkeer.
8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van JMJA.

Artikel 11. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onvoorziene, langdurige ziekte van het personeel van JMJA en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JMJA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JMJA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. JMJA er heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JMJA haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van JMJA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door JMJA niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien JMJA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. (Intellectuele) Eigendom
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt JMJA zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door JMJA verstrekte overeenkomsten, stukken, zoals rapporten en adviezen, zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van JMJA worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. JMJA behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door JMJA gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van JMJA, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat JMJA met de opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.