MA - VR:

8:00 - 18.00

050 211 5193

Bewust en onbewust sluiten we dagelijks veel overeenkomsten. Van de koop van een brood bij de bakker tot de overname van een bedrijf. In de meeste overeenkomsten volgt een verplichting voor beide partijen. Bij de bakker bent u verplicht te betalen en is de bakker verplicht een brood te leveren.

Maar wat als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt? In het geval van de bakker zal dit niet zo snel spelen, maar wat als de bakker een bestelde oven niet krijgt geleverd?
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van het opschortingsrecht om de wederpartij te bewegen/dwingen om zijn prestatie te verrichten.

Wat is opschorting?
Opschorting staat met zoveel woorden genoemd in het Burgerlijk Wetboek in boek 6, artikel 52 (of 6:52 BW).
1. “Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.
2. Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

In gewone taal: het opschortingsrecht is het recht om niet aan je verplichtingen te voldoen, terwijl dit niet tegen je gebruikt kan worden.

Heeft de bakker met de leverancier van de oven afgesproken dat hij de oven betaald vóór de levering van de oven, dan mag de leverancier zijn verplichting tot levering opschorten totdat de bakker de oven heeft betaald. Echter andersom is ook mogelijk: de bakker en de leverancier hebben afgesproken dat de oven betaald dient te worden ná de levering. Als dan geen levering heeft plaatsgevonden mag de bakker zijn betalingsverplichting opschorten.

Voor opschorting is geen ingebrekestelling nodig.

In verhouding
Hoewel opschorting een zeer bruikbaar middel is, mag het niet altijd. De verplichting die wordt opgeschort moet in verhouding staan tot de ernst van de tekortkoming. In ons voorbeeld met de bakker mag de leverancier de levering van de oven niet opschorten als de bakker (pr ongeluk) een paar euro’s te weinig heeft betaald.
Heeft echter de bakker twee ovens besteld en betaalt hij slechts de helft, dan zou het in verhouding kunnen zijn om de levering van één oven op te schorten.

Algemene voorwaarden
Uw bevoegdheid tot opschorting kan worden beperkt, uitgesloten of juist uitgebreid. Dit gebeurt op grote schaal, veelal in algemene voorwaarden, maar ook in overeenkomsten. Indien uw bevoegdheid tot opschorting is uitgesloten loopt u een risico, omdat u mogelijk uw verplichtingen daarmee onterecht opschort. Let daar goed op voordat u tot opschorting van uw verplichtingen overgaat.

Gevolgen
De gevolgen van opschorting varieren, afhankelijk van of u terecht of onterecht gebruik maakt van dit recht.
Iedere partij kan naar de rechter stappen om zo af te dwingen dat de wederpartij zijn verplichtingen nakomt. Maar als de prestatie terecht is opgeschort, dan zal de rechter de vordering afwijzen.
Blijkt dat een verplichting onterecht is opgeschort, dan zal de rechter de vordering toch toewijzen en dan bent u ook schadeplichtig.

Vragen of opschorting of overeenkomsten in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.

© 2020 JM Juristen & Adviseurs - Alle rechten voorbehouden.